Verksamhetsbeskrivning

Skog
Claestorp består idag av 4.370 hektar. Egendomen gränsar i norr mot tätorten Katrineholm och i söder mot Östergötlands gräns. Av dessa hektar utgör 2.800 hektar produktiv skog.

Fakta:
-    Trädslagsfördelning: gran 58%, tall 27%, löv 16%.
-    Tillväxt 19.000 m3sk/år eller 6,9 m3sk/ha
-    Bonitet 8,1 m3sk/ha
-    Förråd 172 m3 sk/ha

De senaste åren har vi huggit fram ekar, röjt och rensat kring ödetomter samt i åkerholmar och längs med åkerkanter. Allt material blir sedan biobränsle.

För att öka mångfalden ytterligare så planteras på prov alternativa trädslag såsom lärk, balsampoppel, hybridasp, bok och al.

Lantbruket

Claestorps åker och betesmark uppgår till drygt 1.000 hektar, varav ca 400 ha är utarrenderat. Vårt eget lantbruk består av 550 ha åker och 60 hektar betesmark. Fördelningen av grödorna är idag 220 ha spannmål, 20 ha gräsfrö, 135 olje- och baljväxter, 25 ha salix, 100 ha vall och viltåkrar, 40 ha träda samt 10 ha skyddszoner.

Utöver detta har vi dessutom ett maskin- och inköpssamarbete med Håkan och Claes Persson, Stubbetorp resp Sjöholm, om ytterligare drygt 300 ha. Växtodlingen bedrivs med minimerad jordbearbetning och Rapid-sådd. År 2009 byggdes en ny 12 tons Svegma-tork samt ytterligare 1500 tons lagringskapacitet. Alla grödorna torkas och lagras nu på Claestorp med en total lagringskapacitet om 2.900 ton.

Vi utför även en del körslor och vägunderhåll åt andra lantbrukare och vägsamfälligheter.

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete pågår ständigt, inom varje verksamhetsgren och på varje nivå. Inom lantbruket pågår miljöarbetet genom att optimera insatserna, t.ex att via markkarteringar optimera gödningen, att minska antalet överfarter genom kombisådd och plöjningsfri odling. Inom skogsbruket har vi förberett oss för att bli miljöcertifierade. Vi använder oss av en sk grön skogsbruksplan. Vid val av trädslag väljer vi idag i allt högre grad löv, vi hugger fram ekar, vi avsätter områden med höga naturvärden och vi försöker ta hänsyn till allmänheten, det vilda och det estetiska. Ännu ett bevis på vårt miljötänk är det uttalade målet att bli självförsörjande på uppvärmning, el och drivmedel. Uppvärmning av bostadshusen sker idag med halmeldning från egen halm eller med träpellets. Vi är självförsörjande på el via vårt vattenkraftverk Boda Kvarn. Kvar att lösa är då självförsörjningen av drivmedel! Projekt kring detta är påbörjade, men inte i hamn ännu.