Jaktarrende

Claestorps Fideikommiss AB avser att från och med 2015-07-01 arrendera ut jakträtten på en del av sitt markinnehav. Upplåtelsen sker i ett område, område 2, vilkens belägenhet framgår av översiktskartan.

I området ingår även mark som ägs av Oppunda Häradsallmänning och upplåtelsen sker för detta område gemensamt av Claestorp och Häradsallmänningen tillsammans, läs mer här.

Det finns möjlighet att till arrendet avtala om "jägartjänst", dvs utfodring, passröjningar, hundar, eftersök, vilthantering etc. Frågor kring denna tjänst besvaras av Yrkesjägare Brian Pedersen, 0708-90 54 84, eller på e-post enligt nedan.

Frågor kan ställas med e-post till claestorp@telia.com.

Skriftligt anbud sänds, per brev, till Claestorps Fideikommiss AB, 641 91 KATRINEHOLM och skall vara Claestorp tillhanda senast den 1 december 2014.

På kuvertet skall anges "Jaktarrende". Anbudet skall innehålla:

  • Anbudsgivarens namn och adress samt referenser, samt motsvarande uppgifter för de personer som avses ingå i ev. Jaktlag.
  • Arrendeavgift, kronor per år. Notera om inkl. eller exkl. mervärdesskatt.
  • Huruvida avtal om jägartjänst önskas.

Fri prövningsrätt förbehålles.